Leiebetingelser

Leietiden løper fra og med den dag utleieobjektet blir utlevert fra utleiers lager, eller utleieobjektene stilles til leietakers disposisjon og frem til den dagen utleieobjektene kommer tilbake til utleiers lager.
Leietiden beregnes for 5-7 dagers uke avhengig av type leieobjekt og/eller brukstid. Leietiden baseres på 7,5 timers arbeidsdag. Betingelser og pristillegg for bruk utover 7,5 time per dag vil bli skjønnsmessig avregnet i hvert enkelt tilfelle der ikke annet er avtalt på forhånd. Ny dagleie belastes dersom innlevering av utstyr skjer etter 09.00.

Transporten av leieobjektet fra lager til brukerplassen og tilbake til lager bekostes av leietaker.

Leieobjektet skal brukes av leietaker og bare til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold som den er beregnet for.

Leieobjektet er ved utlevering fra lager i driftsklar stand. Eventuelle feil og mangler skal meldes straks og innen 2 dager etter utlevering. Hvis så ikke har skjedd anses leieobjektet for å være feilfritt ved utlevering.

Leietaker skal sørge for forsvarlig vedlikehold av leieobjektet og plikter å følge instruksjoner som er gitt om drivstoff, smøremidler, m.m.

Ved tilbakelevering skal leieobjektet være vasket og rengjort og i samme stand som ved utlevering, bortsett fra normal slitasje.

Leietakeren er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stand, fritt for skader. Mangler på utstyret vil ved tilbakeleveringen bli utbedret av Høyde-Service Utleie as for leietakers regning. Er ikke leieobjektet tilstrekkelig rengjort tilkommer rengjøringsgebyr. Tillegg for mottakskontroll tilkommer.

Leietaker i leietiden ansvarlig for tap av leieobjekt og for alle skader/kostnader utover forringelse forårsaket av normalt bruk og elde.
Leieobjektet er forsikret. Egenandelen betales av leietaker. Egenandelen beregnes i henhold til firma-privat

Registrerte firma/foretak             kr. 25.000, –

Private                                           kr. 15.000.-

Stillas og bygg utstyr er ikke forsikret og må erstattes i sin helhet ved skade også under transport

Egenandel kan avvike ved kryssleie fra andre utleiere. Alle skader taksert lavere enn egenandelen, faktureres i sin helhet.

Følgende unntak gjøres gjeldende for forsikring, skade forvoldt ved grov uaktsomhet, skade som skyldes bruk i strid med utleierens forskrifter/opplæring, skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av frostvæske, olje, vann, etc. skade forvoldt når utstyret ikke er brukt i henhold til maskin og utstyrsleverandørens anvisninger og i henhold til brukerveiledning.

Leieren er ansvarlig for alle skader og tap herunder person og tingskade samt følgeskader som er påført leieren selv eller tredjemann i forbindelse med leieobjektets transport, plassering eller bruk i leietiden, inkl. eventuelle driftsforstyrrelser. Leietaker er ansvarlig for å ha de nødvendige sertifikater og godkjenninger som kreves for å bruke leieobjektet.

Hvis leieren ikke betaler leien til avtalt tid eller på annen måte misligholder sine forpliktelser i henhold til leieavtalen, har Høyde-Service Utleie as rett til å heve leiekontrakten umiddelbart og kreve leieobjektet tilbake. Det gjøres oppmerksom på at Høyde-Service Utleie AS kan foreta kredittsjekk av leietaker.

Priser i henhold til enhver tid gjeldene veiledende prisliste. Endringer varsles på vår nettside, samt på faktura 3 måneder før de trer i kraft. I tillegg kommer 5% forsikring av brutto leiepris og 25% mva. De priser som er angitt i prislisten forutsetter bruk i rent og ikke-korroderende miljø.
Ved maler- og betongarbeid skal utstyret tildekkes.

Høyde-Service Utleie as har til enhver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietaker holdes underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden.

Leietaker er kjent med bruksanvisningen og er gjort seg kjent med i maskinens bruk.
Leietaker har gjort seg kjent med vilkårene før utstyret tas i bruk.

 

Porsgrunn 22.11.2021

 

Steinar Kaalstad                                                                                                                                                                                     Daglig leder